یک نمونه از درمان ریشه (عصب کشی) #سه_کاناله که امروز در مطب ما انجام شد. برای دستیابی به یک درمان #کامل و #بدون_عوارض، باید تراکم مواد پرکننده داخل کانال دندان بسیار مناسب و به حد کافی باشد تا باکتریها نتوانند دوباره در آن نفوذ کنند و باعث #شکست_درمان_ریشه و نیاز به #عصبکشی_مجدد شوند.

درمان ریشه سه کاناله

درمان ریشه سه کاناله

Related Projects