در بیشتر مواقع (مگر در شرایط خاص استخوان و لثه) همزمان با نصب پایه های ایمپلنت، در همان جلسه شما با روکشی مانند دندان اصلی؛ مطب ما را ترک خواهید نمود. البته پس از گذشت دو یا سه ماه و بعد از جهت جوش خوردن پایه ها منتظر مراجعه آخر شما برای ساخت روکش نهایی هستیم

Related Projects