رنگهای مورد استفاده:

Body i1
Skin bleach
Opaque tint
Azur tint
Chroma tint

 

Related Projects