آنچه باید در مورد اینله و آنله بدانید

اینله چیست؟ چه تفاوتی با آنله دارد؟ اینله چه تفاوتی با آنله یا پر کردن دندان دارد؟ برای آسیب دندان من دندانپزشک کدامیک را توصیه خواهد کرد؟