بریج دندان چیست؟

بریج دندان یک ابزار دائمی است که جایگزین دندان یا دندان های از دست رفته می شود. بریج دندانی از قطعات مختلفی ساخته می شود که با یکدیگر ترکیب می شوند