بی حس کننده های دندانپزشکی چگونه عمل می کنند؟

دندانپزشکان از انواع مختلف بی حس کننده برای اهداف متفاوتی استفاده می کنند. نوع ماده ای که آنها استفاده می کنند به کاری بستگی دارد که نیاز است داروی بی حس کننده انجام دهد.