جراحی پیوند لثه

قبل از انجام جراحی پیوند لثه دندانپزشک کار خود را با یک جرمگیری آغاز خواهد کرد، پس از انجام مراحل آماده سازی مناسب ترین روش برای پیوند لثه انتخاب میشود