استفاده از پست و کور دندان

مقدار باقی مانده از دندان، حالت ساختاری دندان مجاور، ملاحظات اکلوزال و نیاز به ترمیم دندانی در آینده هدایت کننده دندانپزشک برای قراردادن پست و کور دندان است