جرمگیری و تسطیح ریشه دندان

جرمگیری دندان چیست؟ اگر دچار یک مورد حاد بیماری لثه هستید، دندانپزشک شما ممکن است جرمگیری دندان را پیشنهاد دهد تا از وخیم تر شدن شرایط پیشگیری کند