شکستن و ترک خوردن دندان

انواع حوادث دندانی به سه دسته تقسیم میشوند: ترک خوردن دندان، شکستن ریشه دندان، فرو رفتن دندان داخل حفره خود. حوادث دندانی در ورزش بیشتر اتفاق میفتند.